Conjunto Carlos Embale: Guaguancó

Suchen CD Index

front.jpg back.jpg

Genre: Son

cdrw

01. Yambu
Yambu

02. La Habana
Rumba

03. El paso franco-bardo
Guaguancó

04. Bombon
Guaguancó

05. Tu eres muy niña
Guaguancó

06. Solo solo bembele chango
Rumba abierta

07. Y a matanzas
Columbia

08. Alla viene, como viene
Guaguancó

09. Consuelate
Guaguancó

10. Desengaño de los roncos
Guaguancó

11. Regaño al corazon
Guaguancó

12. Maria La O cuenda
RumbaThomas Heuving
2019-12-16