Lecuona Cuban Boys: Columbia Shellacs

Suchen CD Index

front.jpg back.jpg back.2.jpg front2.jpg

Genre: Son

columbia dw 4615 CA 17155

01. La conga
Conga

02. La cucaracha
Conga

03. Folie nègre

04. Guajira
GuajiraThomas Heuving
2019-12-16