Lecuona Cuban Boys: Shellacs

Suchen CD Index

front.jpg back.jpg back_1.jpg back_2.jpg back_3.jpg front_1.jpg front_2.jpg front_3.jpg

Genre: Son

01. Bongo
Afro cuban

02. Cachum-bambe
Son montuno

03. La conga
Conga

04. La cucaracha
Conga

05. Folie nègre

06. Guajira
Guajira

07. Panama
Conga

08. Ay si, ay no
CongaThomas Heuving
2019-12-16